• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Вступна кампанія

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня "Доктор філософії" та "Доктор наук"

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра, спеціаліста. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора філософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30–60 кредитів ЄКТС.

У 2024 році на навчання до аспірантури ЦДУ ім. В. Винниченка приймаються особи для здобуття наукового ступеня доктора філософії на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за умови успішного проходження конкурсного відбору, згідно Правил прийому на навчання до аспірантури та докторантури Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка в 2024 році, затверджених Вченою радою ЦДУ ім. В.Винниченка

за спеціальностями: 

 011 Освітні, педагогічні науки
г
алузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 014 Середня освіта (фізика)
г
алузі знань 01 Освіта/Педагогіка

 032 Історія та археологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки

 

 081 Право
г
алузі знань 08 Право

 113 Прикладна математика
г
алузі знань 11 Математика та статистика

 035 Філологія
галузі знань 03 Гуманітарні науки

 053 Психологія
галузі знань 05 Гуманітарні науки

 

0002

Регламентні документи

У Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка функціонують дві спеціалізовані вчені ради:

  • Д 23.053.02 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» та 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»;
  • Д 23.053.05 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 12.00.07  «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;

  • (рада Д 23.053.04 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 «Теорія та методика навчання (фізика)» - припинила своє існування);

У 2024 році вступ до аспірантури на будь-яку спеціальність можливий лише за умови складання ЄВІ з іноземної мови. Іспити складають всі майбутні аспіранти, окрім власників сертифікатів TOEFL, IELTS, Cambridge English (B2+), TestDaF (B2+), DELF/DALF (B2+), вони звільняються від іспиту з іноземної мови.
Вступники, які мають диплом магістра не за профілем аспірантури, можуть проходити додаткові вступні випробування.

Реєстрація на ЄВІ:

  •  з 7 до 29 травня: основний період.
  •  з 17 до 21 червня: додатковий період.

Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури ЦДУ ім. В. Винниченка громадян України для здобуття ступеня доктора філософії проводиться в такі строки:

Таблиця 3.1

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми здобуття освіти

Прийом заяв та документів до ЦДУ ім. В. Винниченка від вступників для участі в конкурсному відборі (аспіранти  та докторанти)

з 22 липня

до 09 серпня

Прийом заяв та документів у осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями

з 22 липня

до 02 серпня

Проведення додаткових фахових вступних випробувань для осіб, які вступають за неспорідненими спеціальностями

з 05 серпня

до 09 серпня

Проведення основних вступних випробувань

з 12 серпня

до 22 серпня

Строки оприлюднення перших списків рекомендованих вступників

23 серпня

Зарахування на навчання  осіб за державним замовленням та за кошти юридичних та/або фізичних осіб

до 31 серпня

2.2. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури ЦДУ ім. В. Винниченка триває з 22 липня до 31 серпня 2024 року.

2.3. Прийом заяв та документів, конкурсний відбір та зарахування до докторантури ЦДУ ім. В. Винниченка іноземних громадян та осіб без громадянства триває з 22 липня до 31 серпня 2024 року.

 

Перелік документів при вступі на навчаня до аспірантури ЦДУ ім. В. Винниченка

для громадян України
№ з/п Документ
1.

Заява в паперовій формі на ім’я ректора ЦДУ ім. В. Винниченка, написана власноруч

Під час подання заяви вступник особистим підписом підтверджує факт ознайомлення з Правилами прийому на навчання до ЦДУ ім. В. Винниченка та пред’являє особисто в оригіналі:

2.

Документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт) та його копію

3.

Диплом та додаток до диплому (оригінал та його копію) про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном повинні пройти процедуру встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться уповноваженим органом Міністерства освіти і науки України в установленому порядку), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього

4. Військово-обліковий документ (оригінал та його копію) для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)
5.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

6.

Чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см

7.

Особовий листок з обліку кадрів за формою № П-2ДС (для державних службовців)

8. Список опублікованих наукових праць (завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання); вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (дослідницькі пропозиції) з обраної наукової спеціальності
9.

Довідку з місця роботи

10.

Міжнародний сертифікат з іноземної мови (за наявності)

11. Довідка для внутрішньо переміщених осіб (за наявності)
12. Папку швидкозшивач картону
 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією ЦДУ ім. В. Винниченка, або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Паспорт громадянина України, військовий квиток, оригінали документів про здобутий освітній ступень або освітньо-кваліфікаційний рівень та додатка до нього абітурієнт пред’являє особисто. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 
Перелік документів при вступі на навчаня до докторантури ЦДУ ім. В. Винниченка
для громадян України
№ з/п Документ
1.

Заява на ім’я ректора ЦДУ ім. В. Винниченка написана власноруч

2.

Диплом (оригінал та його копію) доктора філософії/кандидата наук

3.

Документ, що посвідчує особу (оригінал та його копію)

4.

Довідка (оригінал та її копію) про присвоєння ідентифікаційного номера

5. Довідка з місця роботи
6.

Письмова характеристика наукової діяльності вступника, складеної доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником ЦДУ ім. В. В. Винниченка, зі згодою бути науковим консультантом

7.

Рекомендація вченої ради університету щодо можливості зарахування до докторантури

8. Перелік опублікованих праць з обраної спеціальності (зокрема публікацій в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах) згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені

0001

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись