• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Місія університету

cuspu logo

Місія, стратегічна мета та завдання діяльності університету

Місією Університету є сприяння модернізації українського суспільства через надання високоякісних освітніх послуг і реалізацію інноваційних наукових досліджень, підготовку конкурентоздатних фахівців для освітньої та інших галузей із високим рівнем загальної та професійної компетентності, інтелектуальної активності, соціальної відповідальності, поширення наукових знань, культурно-просвітницьку діяльність, збереження та примноження кращих традицій університетської освіти, формування інтелектуального, соціального та духовного капіталу суспільства, готового до викликів майбутнього.

Стратегічною метою розвитку Університету до 2026 року є комплексна підготовка конкурентоспроможних учителів, викладачів, фахівців інших спеціальностей, здатних жити й творити в інформаційному суспільстві, глобальному світовому середовищі; бути громадянином Європи і світу й, одночасно, відданим патріотом Української держави, речником національних інтересів; працювати на рівні сучасних освітньо-виховних технологій в умовах інтеграції в загальноєвропейське співтовариство.

Досягнення стратегічної мети розвитку Університету передбачає ефективну реалізацію освітнього, наукового, виховного та соціально спрямованого компонентів діяльності як завдань перспективного розвитку Університету.

Освітній компонент діяльності:

– збереження та поліпшення якості підготовки педагогічних кадрів для регіону відповідно до державних стандартів вищої освіти, вимог Концепції Нової української школи;

– впровадження системи підвищення кваліфікації для педагогічних працівників та фахівців інших спеціальностей;

– удосконалення й розширення спектра освітніх послуг через вивчення потреб у фахівцях педагогічного та інших профілів для забезпечення регіону конкурентоспроможними кадрами.

Науковий компонент діяльності:

– забезпечення органічної єдності змісту освіти й наукової діяльності;

– здобуття нових наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок;

– спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення інноваційного розвитку суспільства, підготовки сучасних висококваліфікованих фахівців;

– застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців із вищою освітою;

– формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;

– формування тематики наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності відповідно до актуальних напрямів розвитку фундаментальної та прикладної науки, завдань прогресивного соціально-економічного розвитку України.

Виховний та соціально спрямований компонент діяльності:

– формування генерації української інтелігенції, яка здатна визначати мету свого життя, виділяти й розв’язувати пріоритетні проблеми розвитку суспільства, мати активну й творчу позицію громадянина України;

– сприяння становленню морально здорового фахівця, спроможного повноцінно діяти в умовах, що постійно змінюються;

– збереження та розвиток Університету як центру культури та просвітницької діяльності в регіоні.

Важливою умовою успішної реалізації Стратегії розвитку Університету на 2022–2026 роки є злагоджена, послідовна й наполеглива праця всієї університетської спільноти.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись